GERÇEK MÜSLÜMAN İNSANLARIN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN OLDUĞU İNSANDIR  

Menü
Site Haritası

Rivayetül hadis soru cevaplar

USULÜ'L-HADİS

1- Soru: Kabul ve red yönünden hadisin sened ve metnini inceleyen ilim dalına ne denir?
Cevap: Usulü Hadis ilmi denir.
 
2- Soru: Hadis ilmi temelde kaca ayrilir ve nelerdir?
Cevap: Hadis ilmi ikiye ayrilir. 1-Rivayetu'l-hadis ilmi, 2-Dirayetu'l-hadis ilmi.
 
3- Soru: Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)'in söz, fiil, takrir ve hallerini; bunların zabt edilip usulüne uygun olarak sonraki nesillere nakledilmelerini (rivayetlerini) konu edinen ilim dalina ne denir?
Cevap:Rivayetü'l-hadis ilmi
 
4- Soru: Hadisin kuvvet derecesi, dogrulugu, ve içerdiği fıkhı hükümleri efendimizin neyi murad ettiği ve kendisi ile amel edip edemeyeceğimizi arastiran ilim dalina  ne denir?
Cevap: Dirayet-il-hadis ilmi.
 
5- Soru: Bir hadis neden olusur?
Cevap: Bir hadis sened ve metinden olusur.
 
6- Soru sened nedir?
Cevap: Son raviden ilk raviyeye kadar biri diğerinden alıp nakletmek suretiyle rivayet zinciridir.
 
7- Soru: Metin nedir?
Cevap: Hadisin kendisidir peygamber efendimizden rivayet edilen söz fiil ve takrirdir.
 
8- Soru: Sened nicin vardir?
Cevap: Sened dinden olmayan seylerin dine karismasini önlemek icin vardir.
 
9- Soru: Bir hadisi rivayet eden kisiye ne denir.
Cevap: Ravi.
 
10- Soru: Adalet ve zapt sifatina sahip raviye ne denir?
Cevap: Sika (güvenilir) ravi denir.
 
11- Soru: Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehil olup olmadiklarini arastiran ilim dalina ne denir?
Cevap: Cerh ve tadil veya nakdi rical denir.
 
12- Soru: Bir hadisin sahih olup olmadigini nereden anlariz?
Cevap: Hadisi rivayet eden ravilerin hal ve durumundan anlariz.
 
13- Soru Sahih hadisin sartlari kactir ve nelerdir?
Cevap: Bes tanedir. 1-Senedi muttasil olacak, 2-Ravi adalet sahibi olacak, 3- Ravi zapt sahibi olacak, 4-Hadis muallel olmayacak, 5-Hadis saz olmayacak.
 
15- Soru: Sihhat acisindan hadisler kaca ayrilir ve nelerdir?
Cevap: Sihhat acisindan üce ayrilir. 1-Sahih hadis, 2-Hasen hadis, 3-Zayif hadis.
 
16- Soru: Adalet ve zabt sahibi ravilerce muttasil senedle rivayet edilen saz ve muallel olmayan hadise ne denir?
Cevap: Sahih hadis denir.
 
17- Soru: Sahih hadis kaca ayrilir ve nelerdir?
Cevap: Sahih hadis ikiye ayrilir. 1-Sahihli aynihi, 2-Sahihli gayrihi.
 
18- Soru Hasen hadis kaca ayrilir?
Cevap: ikiye ayrilir. 1-Hasenli aynihi, 2-Hasenli gayrihi.
 
19- Soru: Sahih hadisle hasen hadis arasindaki fark nedir?
Cevap: Hasen hadisin ravisinin zaptinin biraz gevsek olmasidir.
 
20- Soru: Sahih ve hasen hadis sartlarini tasimayan hadise ne denir?
Cevap: Zaif hadis denir.
 
21- Soru bir hadis hangi hallerde nicin zaif olur?
Cevap: 1-Senedinde kopukluk bulunmasi, 2-Ravilerin adalet ve zapt yönünden zayif görülmesi, 3-illet ve sair sebeplerden dolayi zaif olur.
 
22- Soru: Söyleyenleri acisindan hadisler kaca ayrilir ve nelerdir?
Cevap: Dörde ayrilir, 1-Kudsi hadis, 2- Merfu hadis, 3- Mevkuf hadis, 4- Maktu hadis.
 
23- Soru: Ravi sayisi acisindan hadisler kaca ayrilir ve nelerdir?
Cevap: Hadiscilerin coguna göre ikiye ayrilir. Ebu hanife ve ashabina göre se: Üce ayrilir, 1- Mütevatir hadisler, 2- Meshur hadisler, 3- Ahad hadisler (Haberi vahid).
 
24- Soru: Mütevatir hadis ne demektir?
Cevap: Gerek sened ve gerekse metninin yalan söylemeri aklen mümkün olmayacak sayidaki ravinin nesilsen nesile naklettigi habere mütevatir denir.
 
25- Soru: Mütevatir hadis kaca ayrilir ve nelerdir?
Cevap: Mütevatir hadis ikiye ayrilir, 1-Lafzen mütevatir, 2- Manen mütevatir.
 
 
26- Soru: Bütün rivayetlerinde lafızları aynı olan hadistir
Cevap: Lafzen Mütevatir hadis denir
 
27- Soru: değişik lafızlı hükümlerin, tevatür şartlarını taşıyan râvîlerce rivayet edilmesiyle ortaya çıkan "ortak manaya" denir.
Cevap: Ma`nen Mütevatir.
 
28- Soru: Lafzen ve manen mütevatir hadislere birer örnek veriniz?
Cevap: Lafzen mütevatire örnek kim benim adima yalan söylerse cehennemde oturacagi yere hazirlansin. Manen mütevatire misal peygamber efendimiz dua ederken ellerini kaldirirdi.
 
Soru: Sahih hadise bir misal verirmisiniz?
Cevap: İnnemel amelu binniyat
 
Soru: Hasen hadise bir misal verir misiniz?
Cevap: Talebul ilmu faridatun ala küllü müslimun
 
Soru: Zayıf hadise bir misal verir misiniz?
Cevap: Niyyatül mümini hayrun min amelih
30- Soru: Bir nesilde ravisi en az üçe düşen hadise ne denir?
Cevap: Meşhur hadis denir.
 
Meşhur hadise bir misal verirmisiniz?
Cevap: İza cae ehadukum cumaah felyeğtesil
 
31- Soru: Bir nesilde ravisi enaz ikiye düşen hadise ne denir?
Cevap: Aziz hadis denir.
 
32- Soru: Bir nesilde ravisi bire düşen hadise ne denir?
Cevap: Garip hadis denir.
 
33- Soru: Senetteki kopukluk yüzünden zayı‎f olan hadisler kaçtanedir ve nelerdir?
Cevap: Beş tanedir; 1-Mürsel hadis, 2-Muallak hadis, 3-Müdelles hadis, 4-Munkatı hadis,  5-Mu'dal hadis.
 
34- Soru: Râvînin adalet vasf‎ına yönelik tenkit yüzünen zayıf olan hadisler kaçtanedir ve nelerdir?
 Cevap: Dört tanedir 1-Mevzu hadis; 2-Metruk hadis, 3-Münker hadis, 4-Şaz hadis.
 
35- Soru: Ravinin zabt vasfı‎na yönelik tenkit yüzünden zayıf olan hadisler kaçtanedir ve nelerdir?
Cevap: Sekiz tanedir, 1-Münker hadis, 2-Muallel hadis, 3-Müdrec hadis, 4-Maklub hadis, 5-Muzdarib hadis, 6-Musahhaf hadis, 7-Muharref hadis, 8-Şaz hadis.
 
Soru: Bir rivayetin makbul olabilmesi için bir ravide iki temel vasif aranır bunlar nelerdir?
Cevap: 1-Adalet vasfı 2-Zabt vasfı
 
 
Soru: Bir Ravinin adalet sahibi olabilmesi için kaç şart aranır ve bunlar nelerdir?
Cevap: Beş şartı vardır, 1-Müslüman olmak, 2-Büluga ermis olmak (ergin), 3-Akilli olmak,  4-Takva Sahibi olmak, 5-Murüet sahibi olmak. 
 
Soru: Bir Ravinin zabt sahibi olabilmesi için kaç şart aranır ve bunlar nelerdir?
Cevap: dört şartı vardır, 1-Uyanik olmasi, 2-Ezberden naklediyorsa, ezberlemis olmasi, 3-Kitaptan rivayet ediyorsa, kitabini iyi korumus olmasi, 4-Mana ile rivayet ediyorsa, manayi bozacak usulari biliyor olmasi gereklidir.
 
 
Bir Ravide adalet ve zabt sıfatlari birleşince ona ne denir?
Cevap: sika ravi denir
 
Soru : Bir ravinin adalet sıfatını ortadan kaldıran kusurlar kaçtanedir ve nelerdir?
Cevap: Beş tanedir, 1-Kizbur-Ravi: Ravinin, hadis rivayetinde yalanciligi, 2-Ittihamur-Ravi bil-Kizb:  Ravinin yalancilikla itham edilmis olmasi, 3-Fiskur-Ravi   Ravinin günahkarligi, 4-Cehaletur-Ravi: Ravinin taninmamasi, Ravinin ya zatinin veya halinin bilinmemesi demektir. 5-Bid’atur-Ravi: Ravinin ehli bid’at’tan olmasi.
 
Soru: Bir ravinin Zabt sıfatını ortadan kaldıran kusurları kaçtanedir ve nelerdir?
Cevap: 1-Kesretul-Galat: Rivayetinde cok yanlis yapmasi, 2-Fartul Gafle: Ravinin asiri gafil ve kapilgan olmasi,
3-Vehm: Hadisin sened ve metninde, hatta cerh ve tadilde  dogru sanarak bazi hatalar yapmasi, 4-Muhalefetus-Sikat: Zayif bir ravinin güvenilir ravilerden birine muhalif olarak veya sika ravinin daha sika ravilerden farkli sekilde rivayette bulunmasi, 5-Suul-Hifz: Ravinin hafizasinin pek parlak olmayisi Unutma sonucu sik sik yanilmasi raviye seyyiul-hifz denir.
 
 
Soru: Senedinde sahâbî râvînin ismi zikredilmeyen hadise ne denir?
Cevap: Mürsel hadis
 
Soru: Senedinde bir râvî hiç zikredilmeyen ya da mübhem olarak zikredilen hadise ne denir?
Cevap: Munkat‎'ı hadis
 
Soru: Senedinden ardarda iki veya daha fazla râvî düş‏en hadise ne denir?
Cevap: Mu'dal hadis
 
Soru: Senedin baş‏ taraf‎ndan bir veya birkaç râvî, ya da tamamı‎nı‎n ismini kaldırarak rivâyet edilen hadise ne denir?
Cevap: Muallak hadis
 
Soru: Tedlis ile rivâyet edilen hadise ne denir?
Cevap: Müdelles hadis
 
Soru: Makbul bir râvînin kendinden daha makbul bir râvîye muhalif olarak rivâyet ettiği hadise ne denir?
Cevap: Şaz hadis
 
Soru: Zay‎ıf râvînin sika râvîye muhalif olarak rivayet ettiği hadise ne denir?: Cevap: Münker hadis
 
Farklı‎ rivayetleri bulunduğu halde birini diğerine tercih etme imkanı‎ bulunmayan hadise ne denir?
Cevap: Muzdarib hadis
 
Soru: Harflerin ‏şekli aynı‎ kalmas‎ına rağmen noktalama hatası‎ bulunan hadise ne denir?
Cevap: Musahhaf hadis
 
Soru: Hareke ha'tası‎ bulunan hadise ne denir?
Cevap: Muharref hadis
 
Soru: Seneddeki bir râvînin isim ve nesebinin veya metindeki kelimelerin takdim tehir edilmesi ya da biri birinin yerine konulması‎ suretiyle rivâyet edilen hadise ne denir?
Cevap: Maklub hadis
 
Soru: Sened veya metine hadisle ilgili olmayan bir ilavenin yap‎lması‎yla rivâyet edilen hadise ne denir?
Cevap: Müdrec hadis
 
Soru: Dış‎‏ görünüşü itibariyle kusursuz zannedilen, gerçekte sı‎hhatini zedeleyen bir kusuru mevcut olan hadise ne denir?
Cevap: Muallel hadis
Soru: Yalancı‎l‎ıkla ithamedilmiş‏ bir râvînin rivâyetinde yaln‎ız kaldığı‎ hadise ne denir?
Cevap: Metruk hadis
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret563757
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Saat
Hava Durumu